+0  
 
0
23
0
avatar
Calcular “a=β+θ” si, β= 15º43’; θ = 18º29’
 
 7 abr. 2021

40 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar