+0  
 
0
804
2
avatar

2 + 2x 2 +2 ---------- 2x

 1 oct 2014
 #1
avatar+1254 
0

2 + 2x 2 +2 ---------- 2x

(?)

 

 1 oct 2014
 #2
avatar
0

$${\mathtt{2}}{\mathtt{\,\small\textbf+\,}}{\mathtt{2}}{\mathtt{\,\times\,}}{\mathtt{2}}{\mathtt{\,\small\textbf+\,}}{\mathtt{2}} = {\mathtt{8}}$$

.
 1 oct 2014

2 Usuarios en línea

avatar
avatar