+0  
 
0
939
1
avatar

(a+b)^2 - (a-b)^2 =?

 5 sept 2014
 #1
avatar+1254 
0

(a+b)2-(a-b)2=

(a2+2ab+b2)-(a2-2ab+b2)=

a2+2ab+b2-a2+2ab-b2)=

4ab

 5 sept 2014

2 Usuarios en línea

avatar
avatar