+0  
 
0
29
0
avatar
(7a²b³ + 5n⁶)² =49a⁴b⁶ +70a²b³x⁴ +25x⁸.
 25 jul. 2020

14 Usuarios en línea

avatar