+0  
 
0
564
1
avatar

' como seria -5a +a - 2b

 9 oct. 2014
 #1
avatar+1254 
0

-5a+a-2b=

-4a-2b

tan-tan

 9 oct. 2014

20 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar
avatar