+0  
 
0
1117
1
avatar

cuanto es -2a + 3b 4a - 6b 10a -15b

 3 sept 2014
 #1
avatar+1254 
0

-2a+3b4a-6b10a-15b=

-2a+12ab-60ab-15b=

-2a-48ab-15b
FIN

 3 sept 2014

2 Usuarios en línea

avatar