+0  
 
0
1154
1
avatar

cuantos es x-8x-4+7=18+3x+6

 12 jun 2014
 #1
avatar+3453 
0

 x-8x-4 +7 = 18 +3x +6

-7x + 3 = 3x + 24

      -3             -3

-7x = 3x + 21

-3x    -3x

-10x = 21

-(-10x = 21)

10x = -21

÷10    ÷10

x = -21/10

x = -2.1

 

verificar:

(-2.1)-8(-2.1)-4+7=18+3(-2.1)+6

-2.1 +16.8 -4 + 7 = 18 + (-6.3) + 6

17.7 = 17.7

 13 jun 2014

2 Usuarios en línea

avatar
avatar