+0  
 
0
21
0
avatar
r= (9x10^9Nm^2/C^2) (-8x10^-9C) (-11x10^-9C) / (9x10^-5J) =
 15 oct. 2020

16 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar