+0  
 
0
19
0
avatar
Se tiene: a/4=b/8=c/10=d/15 y a*b*c*d=1638 hallar a+b+c+d
 20 may. 2020

23 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar