+0  
 
0
795
1
avatar

(x+1)^ 2− (x+2) ^2− (x+3)^ 2+ (x+4) ^2

 15 ago 2014
 #1
avatar+1254 
0

(x+1)2− (x+2)2− (x+3)2+ (x+4)2=
(x2+1)-(x2+4)-(x2+9)+(x2+16)=
x2+1-x2-4-x2-9+x2+16=
17-13=
4

 30 ago 2014

7 Usuarios en línea

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar